Polityka Prywatności

Od 25 maja 2018 roku w sferze ochrony danych w całej Europie obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (w skrócie: RODO). W poniższych informacjach o ochronie danych zamieszczone zostały treści dotyczące przetwarzania danych osobowych w rozumieniu RODO przez G-Home Sp. z o.o.
 
I. Informacje ogólne
1. Administratorem danych osobowych jest G-Home sp. z o.o., ul. Wodna 23, 41-710 Ruda Śląska, NIP: 6412561863, REGON: 524843709, KRS0001027640.
2. Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, ustawą z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”).
3. Dane osobowe podawane przez Użytkowników są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.
4. Administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych – Igor Grozmani, z którym można się skontaktować poprzez adres poczty elektronicznej e-mail: kontakt@ghomeonline.pl. Z Inspektorem Ochrony Danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
 
II. Administrowanie danymi
1. W ramach świadczonych usług, Administrator będzie przetwarzał dane osobowe takie jak: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu oraz adres zamieszkania.
2. Administrator będzie przetwarzał także inne dane w przypadku ich podania, w szczególności takie jak nazwa firmy, NIP oraz adres IP. 
3. Administrator w ramach świadczenia usług będzie przetwarzał również podane przez Ciebie dane wrażliwe, w szczególności dotyczące Twoich poglądów, zdrowia oraz seksualności. 
 
III. Cele przetwarzania danych osobowych, podstawa prawna oraz uzasadniony interes prawny Administratora
1. Wyróżnia się następujące cele przetwarzania danych:
1) Nawiązanie kontaktu mającego na celu ukształtowanie treści umowy, jej zmiany bądź rozwiązania, a także udzielenia wszelkich niezbędnych informacji i wyjaśnień związanych z przedmiotem usług świadczonych przez Administratora – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda),
2) Zawarcie umowy o świadczenie usług, rejestracja wizyty, komunikacja, a także wykonanie zawartej umowy – na podstawie art. 6 ust. 1 lit a i b (zgoda oraz wykonanie umowy),
3) Realizacja procesu superwizji, w którym psycholog/psychoterapeuta współpracuję z bardziej doświadczonym specjalistą praktykiem jako superwizorem – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda),
4) Realizacja procesu interwizji, w którym psycholog/psychoterapeuta współpracuje z innymi psychologami/psychoterapeutami – na podstawie udzielonej zgody - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda),
5) Zabezpieczenie informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes Administratora),
6) Ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony
interes Administratora),
7) Marketing bezpośredni usług własnych - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes Administratora),
8) Rozliczenia usługi - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (wykonanie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze),
9) Świadczenie usług drogą elektroniczną.
2. Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednakże ich niepodanie spowoduje, że realizacja usług świadczonych przez Administratora lub działania marketingowe nie będą możliwe.
 
IV. Odbiorcy danych
1. Twoje dane zostaną udostępnione następującym podmiotom (dane zwykłe):
1) Wybranemu przez Ciebie specjaliście, któremu następnie Administrator powierzy prowadzenie Twojej sprawy,
2) Firmie księgowej, z której usług korzysta Administrator,
3) Firmie informatycznej, z której usług korzysta Administrator.
2. Twoje dane mogą także zostać udostępnione (dane zwykłe):
1) Agencji marketingowej, z której usług korzysta Administrator,
2) Podmiotom, których oferta uzupełnia ofertę administratora,
3) Podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa,
4) Podmiotowi zajmującemu się obsługą prawną Administratora.
3. Dane wrażliwe, na których przetwarzanie została wyrażona Twoja zgoda, będą zbierane bezpośrednio przez specjalistę zajmującego się Twoją sprawą i będą udostępniane wyłącznie w ramach superwizji lub interwizji.
 
V. Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych. Twoje dane osobowe nie będą przekazywane poza teren Polski.
 
VI. Okres przechowywania danych
1. Informujemy, że Twoje dane będą przechowywane przez wskazane poniżej okresy:
1) Twoje dane pozyskane w celu zawarcia umowy przechowywane są przez okres negocjowania umowy, jednak nie dłużej niż do końca roku kalendarzowego następującego po roku, w którym ostatni raz się z nami kontaktowałeś/aś w celu jej zawarcia.
2) Twoje dane pozyskane w związku z zawarciem umowy przetwarzane są do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy.
3) Dane osobowe przetwarzane w związku z wykonaniem ciążących na Administratorze obowiązków prawnych, w tym realizacji wymagań prawnych w zakresie prowadzenia rejestrów czynności przetwarzania danych i ewidencji wynikających z RODO będą przetwarzane przez czas wymagany przez przepisy prawa.
4) Dane osobowe przetwarzane w związku z  przyjmowaniem i obsługą zgłoszeń i zapytań kierowanych za pośrednictwem e-maila, telefonu, innych środków porozumiewania się na odległość (np. za pośrednictwem portali społecznościowych) będą przetwarzane przez czas niezbędny do obsługi zgłoszenia/zapytania,
a następnie przez okres archiwizacji dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów w przyszłości, jeśli archiwizacja będzie uzasadniona z uwagi na prawnie uzasadniony interes Administratora w postaci ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
5) Dane osobowe przetwarzane w związku z  przyjmowaniem i obsługą zgłoszeń i zapytań kierowanych za pośrednictwem e-maila, telefonu, innych środków porozumiewania się na odległość (np. za pośrednictwem portali społecznościowych) będą przetwarzane przez czas niezbędny do obsługi zgłoszenia/zapytania,
a następnie przez okres archiwizacji dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów w przyszłości, jeśli archiwizacja będzie uzasadniona z uwagi na prawnie uzasadniony interes Administratora w postaci ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
6) Dane osobowe przetwarzane dla celu marketingu bezpośredniego produktów i usług własnych będą przetwarzane do momentu wyrażenia sprzeciwu.
7) Dane osobowe przetwarzane w celu prawnie uzasadnionego interesu Administratora będą przetwarzane do czasu zgłoszenia sprzeciwu na przetwarzanie danych w tym celu.
8) Dane osobowe przetwarzane na podstawie Twojej zgody będą przetwarzane do czasu jej wycofania lub osiągnięcia celu przetwarzania, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.
 
VII. Prawa osoby, której dane dotyczą
1. W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przysługują Ci następujące uprawnienia:
1) prawo dostępu do danych osobowych;
2) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych;
3) prawo do żądania usunięcia danych osobowych;
4) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
5) prawo do przenoszenia danych;
6) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych: - sprzeciw marketingowy - masz prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeżeli skorzystasz z tego prawa – Administrator zaprzestanie przetwarzania danych w tym celu. - sprzeciw z uwagi na szczególną sytuację – masz także prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu w celach innych niż marketing bezpośredni, a także, gdy przetwarzanie jest Administratorowi niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub do sprawowania powierzonej nam władzy publicznej. Musisz wtedy wskazać Twoją szczególną sytuację, która Twoim zdaniem uzasadnia zaprzestanie przez Administratora przetwarzania objętego sprzeciwem. Administrator przestanie przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że wykaże, że podstawy przetwarzania przez niego Twoich danych są nadrzędne wobec Twoich praw lub też, że Twoje dane są mu niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
2. Jeżeli uważasz, że Administrator przetwarza Twoje dane niezgodnie z prawem, możesz złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego.
3. W każdej chwili masz prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych, które Administrator przetwarza na podstawie Twojej zgody. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem. 
 
VIII. Informacja o plikach cookies
1. Szczegółowe informacje w przedmiocie plików cookies stosowanych w ramach Platformy dostępne są w sekcji ,,Polityka Cookies”.
 
IX. Zabezpieczanie danych osobowych
1. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wysoki poziom bezpieczeństwa w zakresie przetwarzania ich danych osobowych i w tym celu:
a) stosuje wymagane prawem środki techniczne i organizacyjne, w szczególności w zakresie bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych;
b) stosuje środki zapewniające zdolność do ciągłego zapewnienia poufności, integralności, dostępności i odporności systemów i usług przetwarzania;
c) zapewnia bezpieczne i szyfrowane połączenie podczas przesyłania danych osobowych.
 
X. Wymóg podania danych osobowych
1. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże niepodanie pewnych informacji może uniemożliwić wykonanie lub prawidłowe wykonanie usługi.
 
XI. Nawiązywanie kontaktu z Administratorem
1. Każdy ma możliwość skontaktowania się z Administratorem na kilka sposobów. Możliwy jest kontakt mailowy, telefoniczny, czy też za pośrednictwem poczty tradycyjnej. Jeżeli nawiązujesz kontakt z Administratorem, dane osobowe, które dobrowolnie w związku z tym udostępniasz, Administrator wykorzystuje wyłącznie do kontaktu i obsługi Twojego zapytania.
2. Jeżeli chcesz skontaktować się z Administratorem skorzystaj z danych kontaktowych wskazanych poniżej:
a) adres korespondencyjny: ul. Wodna 23, 41-710 Ruda Śląska
b) adres email: kontakt@ghomeonline.pl
c) nr telefonu: 573 164 704

Rejestracja telefoniczna: +48 798 314 541

Rejestracja on-line: recepcja@ghomeonline.pl

Psycholog Tychy
​​​​Psycholog Bytom                  
Psycholog Zabrze

Nasza oferta

CENTRUM PSYCHOLOGICZNO-MEDYCZNE

Nasze placówki:

ul. Partyzantów 71, 43-309 Bielsko-Biała

ul. Sokolska 80/2, 40-132 Katowice

ul. Katedralna 10/1, 46-020 Opole

ul. Encyklopedyczna 2a/4, 01-990 Warszawa

ul. Pułaskiego 17, 41-800 Zabrze

Centrum Psychologiczno-medyczne